Aksaray Üniversitesi
Kalite Koordinatörlüğü
Birim Öz Değerlendirme Raporu

Aksaray Üniversitesi her yıl, Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince YÖK tarafından yayımlanan Kurum İç Değerlendirme Hazırlama Kılavuzu (4.1) doğrultusunda, Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) hazırlayarak YÖK’e sunmaktadır. Kalite Koordinatörlüğü olarak KİDR’in hazırlanmasına yardımcı olması amacıyla birimlerimizden; Aksaray Üniversitesi Birim Kalite Öz Değerlendirme Raporunu (ASÜ-BÖDR) hazırlaması istenmektedir.  ASÜ-BÖDR’ün amacı, birimlerimizin kendi güçlü ve gelişmeye açık yönlerini tanımasına ve iyileştirme süreçlerine katkı sağlamasıdır. Raporun hazırlık sürecinde birimin, Dış Değerlendirme Programından en üst düzeyde fayda görmesini sağlamaktır. Bu raporla, birimlerimiz tarafından paydaşlarla iletişim ve işbirliği, öz değerlendirme çalışmaları ve kalite güvencesi kültürünün yaygınlaştırılması ve içselleştirilmesi gibi faktörlerde değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Üniversitemiz tarafından hazırlanacak olan kalite öz değerlendirme raporuna birimlerimizin raporlarının da katkı sağlayacağı beklenmektedir. Bu amaçla rapor hazırlama sürecine birimlerimizin katkısının arttırılması amacıyla çalışmalarda kapsayıcılık ve katılımcılığın sağlanması, bürokratik veri yönetiminden daha ziyade süreç yönetimi yaklaşımının benimsenmesi, birim kalite komisyonu çalışmalarında şeffaflığın sağlanması ve sürekli eğitim çalışmalarıyla desteklenmesi beklenmektedir.