Aksaray Üniversitesi
Kalite Koordinatörlüğü
Dış Paydaş Değerlendirme Anketi Hk.

Üniversitemiz 2025-2029 Stratejik Planı'nın sağlıklı bir şekilde hazırlanması ve eğitim-öğretim ile araştırma-geliştirme faaliyetlerini iyileştirmeye yönelik politikaların belirlenmesi için dış paydaşlara, 2023 Aralık ayında bir anket uygulanmıştır. Uygulanan anket sonuçları aşağıdaki gibidir.


 

Bu ankete 34’ü erkek 13’ü kadın olmak üzere toplam 47 katılımcı iştirak etmiştir. Katılımcıların %51.06’sı Aksaray ilinde görev yapan idari personeller iken, kalanı ise diğer üniversitelerde görev yapan idari ve akademik personellerden oluşmaktadır. Anketin güvenirlik düzeyi %96,3 olup, varyans analizi sonuçlarına göre anket toplanabilir özellikte ve negatif bileşen içermemektedir. Elde edilen veriler bu haliyle bilimsel açıdan değerlendirilebilir düzeydedir.

  1. Anketin genel memnuniyet skoru 70,19∓12,99’dur.
  2. Kurumsal kimliğin ölçüldüğü soru grubuna dair memnuniyet skoru 68,81∓15,56’dır.
  3. Toplumsal katkının ölçüldüğü soru grubuna dair memnuniyet skoru 72,19∓14,25’tir.
  4. Akademik ve idari personelden duyulan memnuniyet skoru 70,95∓16,16’dır.
  5. Mezunlarımızdan duyulan memnuniyete ilişkin skor ise 69,24∓13,12’dir.